ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Główny Księgowy

Miejsce pracy: ul. Mieczysława Mikuły 1, 66-300 Międzyrzecz

Wymiar etatu: 1/4

Ilość etatów: 1

Wydział: Środowiskowy Dom Samopomocy w Międzyrzeczu

Data udostępnienia: 2019-12-03

Ogłoszono dnia: 2019-12-03

Termin składania dokumentów: 2019-12-31 13:00:00

Nr ogłoszenia: 3

Zlecający: Kierownik Środowiskowego Dom Samopomocy w Międzyrzeczu

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
a) obywatelstwo polskie
b) pełna zdolność do wykonywania czynności prawnych i korzystanie z pełni praw
obywatelskich
c) niekaralność za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo
skarbowe
d) nieposzlakowana opinia
e) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku
 f) wykształcenia – spełnienie jednego z poniższych warunków
         - ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie lub studia zawodowe, uzupełniające
           ekonomiczne studia magisterskie lub
           ekonomiczne studia podyplomowe i posiadanie co najmniej 3-letniej praktyki w księgowości
         - ukończona średnia policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna i posiadanie co najmniej 
           6-letniej praktyki w księgowości
         - posiadanie certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg
           rachunkowych albo świadectwa kwalifikacyjnego
           uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydanego na podstawie
           odrębnych przepisów
     g) znajomość ustaw: o finansach publicznych,  rachunkowości,kodeksu postępowania
         administrayjnego, o samorządzie gminnym
         kodeks pracy.
     h) biegła znajoność obsługi komputera oraz programów komputerowych MS Office, Płatnik, .
b. Wymagania dodatkowe:
a) umiejętność samokształcenia
b) umiejętność pracy w zespole
c) umiejętność samodzielnej i efektywnej organizacji pracy na stanowisku
d) mile widziane doświadczenie w pracy w jednostkach samorządowych
e) kreatywność i łatwość nawiązywania kontaktów

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) prowadzenie rachunkowości i gospodarki finansowo-księgowej Środowiskowego Domu
Samopomocy w Międzyrzeczu
2) prowadzenie spraw kadrowych
3) opracowanie zakładowego planu kont zgodnie a aktualnymi rozporządzeniami finansowymi
4) organizacja prawidłowego obiegu dokumentów finansowo-kadrowych
5) sprawowanie kontroli wewnętrznej z zakresu rachunkowości i finansów nadzór nad
przestrzeganiem instrukcji procedur w/w dokumentów
6) kontrola formalna i rachunkowa dokumentów księgowych, również opis tych dokumentów
7) opracowanie projektu budżetu
8) opracowanie układu wykonawczego budżetu, kontrola jego realizacji, bieżąca jego
aktualizacja oraz monitorowanie postępu finansowego planów budżetowych
9) sporządzanie sprawozdawczości budżetowej i księgowej
10) prowadzenie i ewidencja zawartych umów i zapewnienie realizacji zobowiązań
wynikających z ich zawarcia
11) rozliczane delegacji służbowych
12) bieżąca analiza dotacji
13) sporządzanie listy płac dla pracowników, kadr wynagrodzeń, kart chorobowych
i urlopowych
14) terminowe sporządzanie sprawozdań GUS
15) prowadzenie gospodarki składnikami majątkowymi
16) współpraca z bankiem
17) wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonego w ramach zajmowanego
stanowiska
18) prowadzenie spraw BHP

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

0%

V. Wymagane dokumenty:

  1. życiorys CV
  2. list motywacyjny
  3. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie
  4. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach
  5. kserokopie świadectw pracy w przypadku ich posiadania
  6. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
  7. oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
  8. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych
  9. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy
  10. inne dokumenty potwierdzające spełnienie warunków niezbędnych i dodatkowych podanych w ogłoszeniu, a w razie braku takich dokumentów stosowne oświadczenie o ich spełnieniu

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2019-12-31 13:00:00
b. Sposób:
Dokumenty powinny być złożone z zaklejonej kopercie podpisanej „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Głównego Księgowego w Środowiskowym Domu Samopomocy w Międzyrzeczu” z numerem telelefonu 
 
c. Miejsce:
W siedzibie Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Mieczyslawa Mikuły 1, 66-300 Międzyrzecz

VII. Informacje dodatkowe:

Przewidywany termin zawarcia umowy o pracę styczeń 2020r.
Umowa o prace na czas nieokreślony zostanie poprzedzona umową na okres 6 miesięcy i umową na czas określony – do 2 lat, w czasie umowy o pracę w jednostce obowiązuje zakaz wykonywania zajęć określonych w art. 30 ustawy o pracownikach samorządowych
Aplikacje, które wpłyną po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.
Kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie postępowania o naborze.
Informacja o wyniku będzie ogłoszona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Międzyrzecza oraz w BIP Środowiskowego Domu Samopomocy w Międzyrzeczu
Dokumenty aplikacyjne kandydatów pozostaną w dokumentacji Środowiskowego Domu Samopomocy w Międzyrzeczu
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Środowiskowego Domu Samopomocy w Międzyrzeczu ul. Mieczysława Mikuły 1 z dopiskiem:
„Dotyczy naboru na stanowisko Główny Księgowy ŚDS w Międzyrzeczu”
w terminie do dnia 31.12.2019r. do godz. 13.00, nie mniej niż 10 dni od dnia opublikowania w BIP
Wymagane dokumenty aplikacyjne :list motywacyjny, szczegółowe CV powinny być opatrzone klauzulą;
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. O ochronie danych osobowych (j.t.Dz.U. Z 2016r. poz. 922 z pózn. zm. ) oraz ustawą z dn.21.11.2008r. O pracownikach samorządowych (j.t. Dz.U. Z 2016r. poz.902 z pózn. zm.)”